ýokarky

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

HEFEI GSK TRADE Co., Ltd. Hytaýyň ANHUI welaýatynda ýerleşýär.Işjeň derman düzümi, farmasewtiki araçylar, pestisid araçylary we boýag araçylary.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Kompaniýada 500-den gowrak işgär bar, olaryň 40% -i hünärmenler.Derman çig malyny we araçylary, azyk we iýmit goşundylaryny, ösümlikleri çykarmak, pestisidler, senagat himiki serişdeleri we beýleki himiýa önümleri, dünýäde müşderiler tarapyndan ykrar edilen önümlerimiz bilen iş salyşmak bilen, bizde uly abraý gazandy. dünýä bazary, esasan Demirgazyk Amerika, Gündogar Europeewropa, Günbatar Europeewropa, Günorta Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa.

+

Işgärler

%

Professional tehnikler

erkekler

Zawodyň tertibi

Bizde demgysma, çişe we wirusa garşy bejermek üçin derman çig malyny, çig mal zynjyrlaryny we derman araçylaryny öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen häzirki zaman zawodymyz bar.Zawod, Anhui, HeFei Ösüş Zolagynyň Derman Senagat Parkynda, 150 gektar meýdany tutýar.
Zawodda häzirki wagtda önümlerimiziň hilini doly kepillendirýän ösen önümçilik desgalary we enjamlary, seljeriş gurallary we synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan GMP ülňülerine laýyklykda gurlan birnäçe önümçilik ussahanalary, çig mal we taýýar önüm ammarlary bar.

40

Gat meýdany (gektar)

Şahadatnama

GB / T19001-2008 / ISO9001

Standartlar

GMP

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Hyzmat

Hyzmat

OEM hyzmatyny hödürleýäris, täze önüm öndürmekde gowy meýilnamaňyz bar bolsa, ýöne laboratoriýa enjamy we adam resurslary ýok bolsa, bu meseläni siziň üçin çözmäge şat.

Topar

Topar

Güýçli hünär gözleg we ösüş toparymyz, zehinli işgärlerimiz we hiline gözegçilik etmek üçin doly enjamlaşdyrylan laboratoriýamyz bar.

Nyşana

Nyşana

"Hil iň gowusy, müşderi ilki" hemişe berjaý edýän zadymyz, kompaniýa ylmy gözlegleri, ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty ähli işgärleriň we tükeniksiz tagallalary birleşdirýän giňişleýin himiýa kärhanasyna öwrüldi.

Hil

Qualityokary hilli

Hil önümçilik kärhanasynyň durmuşy we ýokary hilli önüm öndürmek biziň esasy maksadymyzdyr.Kompaniýanyň ýokary hilli dolandyryş topary, ajaýyp derňew we synag usullary, berk hil dolandyryş ulgamy bar we GB / T19001-2008 / ISO9001: 2008 halkara hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi.

Netijeli

Effokary täsirli

Biziň işimiz dogruçyllyga we birek-birege ynanmaga esaslanýar.Dünýädäki müşderiler bilen uzak möhletli we özara peýdaly iş gatnaşyklaryny ýola goýmaga tüýs ýürekden sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Qualityokary hilli önümler we kanagatlanarly hyzmat bilen kompaniýa siziň bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Kompaniýanyň işleri

1
2
3
5
4