ýokarky

habarlar

Biokatalizde nanotehnologiýanyň ulanylmagy alymlar üçin täze gapylary açýar

Biokataliz himiýa we derman senagatynda organiki önümleriň sintezinde möhüm bölege öwrüldi.Alymlar biokatalizi we dürli möhüm önümleriň önümçiligini ep-esli gowulandyran ferment immobilizasiýa strategiýalarynda nanotehnologiýany ulandylar.Biokataliz himiki reaksiýalaryň tizligini ýokarlandyrmak üçin tebigy maddalary, esasanam fermentleri ulanýan prosesdir.Alymlar peýnir, alkogol we bio-ýangyç öndürmek ýaly ýüzlerçe reaksiýany katalizlemek üçin fermentleriň jogapkärdigini aýdýarlar.

Tehnologiýanyň ösmegi bilen gözlegçiler fermentleriň gurluşyna we işleýşine has gowy düşünip, işjeňligi, durnuklylygy, dowamlylygy we substrat aýratynlygy bilen fermentleri düzmäge kömek etdiler.

Himiýa, hoşboý ys, derman, azyk we oba hojalygy pudaklarynda birnäçe biokataliz prosesi ulanyldy.Biokatalizator esasynda geçirilen gözlegler täze biokatalizatorlaryň tapylmagyny, maksatly reaksiýalary kesgitlemegi, biokatalizator in engineeringenerçiligini we prosesi modellemegi öz içine alýar.Daşaýjy materiallardaky immobilizirlenen fermentler köp katalitik netijeliligi, iň gysga reaksiýa wagty, gaýtadan ulanylyşynyň ýokarlanmagy, üznüksiz masştab amallary üçin has aşaky akym bejergileri we gatnaşygy peseltmek üçin ýokary ferment ýaly köp artykmaçlyga eýe.

Nanobataliziň käbir aýratynlyklary ýokary işjeňlik, durnuklylyk, saýlama, energiýa netijeliligi we reaktiw garyndylardan aýralyk aňsatlygydyr.Geçirilen gözlegler, ýerüsti meýdany köp bolan kiçi nanobölejikleriň işjeň katalitik ýerleriniň elýeterliligini gowulandyrmak arkaly katalitik öndürijiligine güýçli täsir edýändigini görkezdi.Alternatiw energiýa çeşmesi hökmünde bio ýangyjyň uly potensialyna garamazdan, bio ýangyç öndürmek prosesleriniň täjirleşdirilmegi entek derejä ýetmedi.Bu, esasan, tygşytly we täsirli biomassany öwürmek tehnologiýalarynyň ýoklugy bilen baglanyşykly.Nanotehnologiýanyň biokatalizde ulanylmagy bio-ýangyç öndürmek üçin tygşytly usulda gapy açýar.Häzirki wagtda alymlar nanokatalizatorlaryň gaýtadan ulanylmagyny, katalitik öndürijiligini, seçimliligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmaga ünsi jemleýärler.Nanotehnologiýa esasly çözgütleriň köp pudakda üstünlikli durmuşa geçirilendigi sebäpli, alymlar nanobatalizatorlaryň geljekde ulanylmagy bio ýangyjyň we beýleki ykdysady taýdan möhüm biologiki önümleriň täjirçilik önümçiligini ýeňilleşdirer diýip umyt edýärler.


Iş wagty: Iýun-18-2022